Loading...
Menu trending

Khiếu Nại Sở Hữu Trí Tuệ Ngày cập nhật cuối cùng

Chào mừng bạn đến với Vietdax!

 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên hàng đầu tại Vietdax. Chúng tôi coi trọng các cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cam kết giải quyết nhanh chóng mọi khiếu nại hợp lệ. Chính sách này phác thảo các quy trình báo cáo và giải quyết khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng Vietdax.

 

Báo cáo Khiếu nại vi phạm:

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị vi phạm trên nền tảng Vietdax, vui lòng làm theo quy trình báo cáo được chỉ định của chúng tôi. Để gửi khiếu nại vi phạm, hãy cung cấp các thông tin sau:

Mô tả chi tiết về quyền sở hữu trí tuệ đã bị cáo buộc vi phạm, bao gồm mọi số đăng ký hoặc số nhận dạng có liên quan.
Xác định rõ ràng tài liệu hoặc nội dung trên Vietdax mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình, bao gồm URL hoặc các tham chiếu cụ thể khác.
Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
Tuyên bố xác nhận rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu đang tranh chấp không được chủ sở hữu tài sản trí tuệ, đại lý của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép.
Tuyên bố, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin được cung cấp trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt họ.


Phản hồi của Vietdax:

Khi nhận được khiếu nại vi phạm hợp lệ, Vietdax sẽ nhanh chóng xem xét thông tin được cung cấp và đánh giá hành vi vi phạm bị cáo buộc. Chúng tôi có thể thực hiện các hành động sau, khi thích hợp:

Xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm.
Thông báo cho người dùng đã đăng tài liệu về khiếu nại vi phạm và cho họ cơ hội phản hồi.
Tiến hành điều tra để xác minh tính hợp lệ của khiếu nại và thu thập thông tin bổ sung nếu được yêu cầu.
Tham gia liên lạc với các bên liên quan để tạo điều kiện giải quyết hoặc cung cấp hướng dẫn về các bước pháp lý tiếp theo nếu cần.


Quy trình thông báo phản đối:

Nếu tài liệu của bạn đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do khiếu nại vi phạm và bạn tin rằng việc xóa được thực hiện do nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai, bạn có quyền gửi thông báo phản đối. Thông báo phản đối của bạn nên bao gồm:
Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu đó xuất hiện trên Vietdax.
Một tuyên bố, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai.
Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
Một tuyên bố đồng ý với quyền tài phán của các tòa án thích hợp đối với bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào liên quan đến vi phạm bị cáo buộc.


Người vi phạm lặp lại:

Vietdax bảo lưu quyền thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

Xin lưu ý rằng Vietdax hoạt động như một nền tảng trung gian và trách nhiệm giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ cuối cùng thuộc về các bên liên quan. Vietdax sẽ tuân thủ luật hiện hành và thực hiện hành động phù hợp trong phạm vi chính sách và nguyên tắc nền tảng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách báo cáo khiếu nại sở hữu trí tuệ hoặc gửi thông báo phản đối, vui lòng tham khảo phần Khiếu nại sở hữu trí tuệ trên trang web Vietdax hoặc liên hệ với nhóm Sở hữu trí tuệ của chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi khuyến khích giao tiếp và hợp tác cởi mở để giải quyết các mối lo ngại về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền của những người sáng tạo và đổi mới trên nền tảng của chúng tôi.